#ПромениКартинката

Какви са фактите?

Колко тютюневи изделия с филтри се продават годишно?

Около 5.6 трилиона цигари се продават в света всяка година.

Каква част от пластмасовите отпадъци представляват цигарените филтри?

При средно тегло на цигарения филтър от 0,2 гр. Общото количество е 1,1 милиона тона. Това представлява около 0,3 процента от всички пластмасови продукти, произвеждани в света годишно – 359 милиона тона.

От какво са направени цигарените филтри?

Цигарените филтри съдържат:
● Целулозен ацетат, който представлява биопластмаса от дървесна маса
● Фина хартия
● Неизгорели остатъци от тютюн
● Пепел, остатъчни вещества от дима след горенето на цигарата

Колко тежи цигареният филтър?

Цигареният филтър е с тегло от около 0.2 гр. Цигарените фасове по земята може да са с по-голямо тегло, ако цигарата не е била напълно изгорена (останали са тютюн и хартия) и/или ако са влезли в контакт с влага или остатъци от мястото, на което са били изхвърлени.

Биоразградими ли са цигарените фасове?

Макар, че целулозният ацетат се разгражда за период от 3 месеца до 15 години в зависимост от условията на външната среда, той не се определя като биоразградим, тъй като се натрупва в околната среда с течение на времето. Тютюневите компании от много години извършват проучвания и правят опити за намиране на вариант за цигарени филтри с по-висока разградимост, но все още не е открита по-добра опция на целулозния ацетат. Макар че проучванията на нови материали за филтри с по-висока разградимост продължават, може да се очаква, че цигареният филтър в настоящата му форма ще остане за дълго време, като част от продукта.

Могат ли цигарените фасове да се рециклират?

Технически те могат да бъдат рециклирани, но това изисква: 1) широкообхватна схема за събирането им, която предполага сложна логистика и транспорт и 2) изразходването на големи количества природни ресурси, като вода и енергия, както и влагането на други химически вещества, необходими за процеса на рециклиране, което от екологична гледна точка може да обезсмисли ползите от рециклирането. Въпреки това, опити аз рециклиране се правят и те могат да се окажат възможни в широкомащабен обхват.

Цигарените фасове класифицират ли се като токсичен отпадък?

Въпреки че цигарените фасове съдържат остатъчни вещества от дима при горенето, което е и причината те да имат неприятна миризма, съдържанието на тези остатъчни вещества не са в количества, които са опасни и токсични и, съответно, те не се класифицират като опасен или токсичен отпадък в околната среда. Цигарените фасове трябва да се изхвърлят на предназначените местата за общи битов отпадък. Те не трябва никога да се изхвърлят в природата и да я замърсяват.

Може ли да се произвеждат цигари без филтър?

Премахването на филтъра от цигарите би наложило промяна в състава на тютюна и на продуктите, като цяло, така че да могат да се спазят изискванията за максимално съдържания на вредните емисии от цигарите. Имало е случаи, в които законодателите са предлагали забрана на филтрите, но тези предложения са били отхвърляни, поради несъвместимост с други здравни цели относно ограничаване на вредните емисии от тютюнопушенето.

Могат ли цигарите да се произвеждат с филтри, направени от хартия?

Филтърът трябва да е устойчив на променлива влажност и да е достатъчно издръжлив и траен, за да може да се произведе машинно, да се съхранява и транспортира, както и да няма друг негативен ефект върху продукта и неговия вкус. Най-подходящият наличен в момента материал е целулозният ацетат, който представлява биопластмаса от дървесна целулоза.

Филтри, направени изцяло от хартия, придават различен вкус на цигарата и в повечето случаи не отговарят на вкусовите предпочитания на пушачите и на регулаторните изисквания. Замяната на материала на филтрите от настоящия целулозен ацетат с целулоза няма да допринесе особено за спестяване на ресурси, тъй като и двете се изработват от целулоза. За производството на филтъра ще е необходимо три пъти повече хартия, отколкото целулозен ацетат (дървесна целулоза), което означава, че ще
трябва повече дървесна маса.

Могат ли филтрите да се произвеждат без целулозен ацетат, който е пластмасата?

Филтрите към настоящия момент се произвеждат от целулозен ацетат – частично биоразградим материал. През годините са изследвани много варианти за материали за цигарени филтри.

За да бъдат приемливи, всеки нов материал трябва да отговаря на
следните няколко критерия:
1. Добра и постоянна ефективност на филтриране, сходна с тази на целулозния ацетат
2. Съществено намаление на общия въглероден отпечатък и/или значително подобрена биоразградимост в морска и сладка вода, както и в почвата, в сравнение с филтъра от целулозен ацетат;
3. Да подлежи на масово производство.

До момента не е открит по-добър вариант от целулозния ацетат, но производителите на тютюневи изделия постоянно проучват възможностите за внедряването на нови процеси и материали.

Колко цигарени фасове се изхвърлят неправилно?

Според различни проучвания на замърсяването с фасове в околната среда между една трета и две трети от цигарените фасове се изхвърлят неправилно. Изследване , проведено във Франция (статистически значимо теренно проучване) показва, че една на всеки три цигари се изхвърля неправилно и замърсява околната среда *.

*Източник: ENOTIKO, OPTAE, Франция 2019 г.

Кое е доброто решение в борбата със замърсяването с цигарени филтри?

Най-добрият начин да се намали замърсяването с цигарени фасове е да се насърчи промяната в поведението на потребителите за изхвърлянето им на предназначените за това места. Европейската комисия посочва, че „фокусът трябва да бъде поставен върху правилното прилагане на мерките, предвидени в *Европейската директивата за пластмасовите изделия за еднократна употреба, които са подходящи и пропорционални на целта за значително намаление на екологичното въздействие от отпадъците след потребление на
тютюневи изделия с филтри.“

*Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.

Разберете повече за Глобалната инициатива:

Филип Морис България © 2021 Всички права запазени